Saskaņā ar Latvijas Nacionālā kultūras centra sagatavoto informāciju „Par mācību procesu profesionālās kultūrizglītības iestādēs, kas īsteno profesionālās ievirzes programmas, 2019./2020. mācību gadu noslēdzot”, ņemot vērā Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un vadoties pēc Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) rekomendācijām, Gulbenes Mūzikas skolā attālinātās mācības turpināsies līdz 2020.gada 29.maijam.

  1. Semestra un gada vērtējumi audzēkņiem, kuri nemācās izglītības programmas pēdējā klasē, izliekami līdz 20.maijam, ņemot vērā summatīvās vērtēšanas principu. Pārcelšanas ieskaiti specialitātē kārto attālināti (video ierakstā vai tiešsaistes stundā) līdz 18.maijam. Ieskaite tiek vērtēta ar ieskaitīts / neieskaitīts.
  2. Semestra un gada vērtējumi  audzēkņiem, kuri mācās izglītības programmas pēdējā klasē izliekami visos mācību priekšmetos, ņemot vērā summatīvās vērtēšanas principu – šī mācību gada vērtējumus. Vērtējumi izliekami līdz 20.maijam. Noslēguma eksāmeni tiek atcelti.
  3. Skolotāji informē audzēkņus un viņu vecākus par principiem 2.semestra un mācību gada vērtējumu izlikšanā un nosacījumiem pārbaudījumu organizēšanā.